แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561คณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Aphidej 9
ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตและพุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ได้นำนักศึกษาได้เข้าร่วมงาน Observance of the International Day of Non - Violence เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 17
โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ ณ โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ ในวันที่ 20 กันยายน 2562 เขียนโดย Aphidej 13
วันอุดมศึกษา 16 กันยายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เขียนโดย Aphidej 11
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และบูรณาด้านภาษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เขียนโดย Aphidej 11
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรรวม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ เขียนโดย Aphidej 21
ภาพกิจกรรมโครงการเรียนรู้เชิดชูเรียนรู้วัฒนธรรม เขียนโดย Aphidej 25
โครงการพัฒนาอาจารย์ การสร้างโปรแกรม E-Learning ระยะที่ 1 เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 42
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 41
โครงการส่งเสริมทักษะและความรู้ด้านภาษาไทย เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 46