ศิลปศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตและพุทธศาสตร์

 

 

รหัสและชื่อหลักสูตร         

          ภาษาไทย             หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต

          ภาษาอังกฤษ          Bachelor of Arts Program in Pali and Sanskrit

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ชื่อเต็มภาษาไทย      ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาบาลีและสันสกฤต)

          ชื่อย่อภาษาไทย       ศศ.บ. (ภาษาบาลีและสันสกฤต)

          ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts (Pali and Sanskrit)

          ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   B.A. (Pali and Sanskrit)

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

               1) นักวิชาการ

               2) พระธรรมทูต

               3) นักแปลภาษาบาลีและสันสกฤต

               4) รับราชการ

               5) รับราชการเป็นอนุศาสนาจารย์ของ 3 เหล่าทัพและกรมราชทัณฑ์

               6) นักภาษาโบราณ,นักอักษรศาสตร์

               7) อาชีพอิสระ ฯลฯ

 

Share