ศิลปศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

         ภาษาไทย              หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

         ภาษาอังกฤษ          Bachelor of Arts Program in English

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ชื่อเต็มภาษาไทย      ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

          ชื่อย่อภาษาไทย       ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

          ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts (English)

          ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   B.A. (English)

 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

               1) นักวิชาการศึกษา

               2) นักแปลภาษา

               3) พระธรรมทูต

               4) นักข่าว

               5) พนักงานต้อนรับ

               5) งานอาชีพอิสระ ฯลฯ

 

Share