หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย             หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

          ภาษาอังกฤษ          Bachelor of Arts Program in Thai

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ชื่อเต็มภาษาไทย      ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

          ชื่อย่อภาษาไทย       ศศ.บ. (ภาษาไทย)

          ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts (Thai)

          ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   B.A. (Thai)

 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          นักศึกษาที่จบหลักสูตร จะเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา ภาษาไทยและวรรณกรรมไทย มีทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานที่เน้นการใช้ทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอดองค์ความรู้ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

          เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วสามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ เช่น

               1) งานวิชาการทางภาษาไทย เช่น นักวิชาการอุดมศึกษา

               2) งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยหรือวรรณกรรม

               3) งานที่ใช้ภาษาไทยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

               4) งานที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ เช่น วิทยากรในสถาบันสอนภาษา

               5) งานอาชีพอิสระ เช่น นักเขียน นักแปล

Share