นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร วันที่๘-๙ กุมภาพันธ์ ๕๗ ในวันเวลาดังกล่าว

                                       

ประกาศ นักศึกษามมร. คณะมนุษย์ศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทุกชั้นปี 

เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในวันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ตามวันเวลา และสถานที่ที่ระบุในหมายกำหนดการ

 

                                              

 

Share