มมร. รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครบรรพชิตและคฤหัสถ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ติดต่อขอซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ฝ่ายบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ B ๗.๓ ชั้น ๒

     ๒๔๘ หมู่ ๑ ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๑–๑๑๐๓

     ใบสมัครราคาชุดละ ๒๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ - ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. วันจันทร์ - วันศุกร์(เว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ 

 

          

                 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

MBU  N ew

 

                                                                                               ป.ป.วาจาโร รายงาน ๒๙/๐๑/๕๗ เวลา ๑๐.๓๐น.

Share