ติดต่อเรา

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Mahamakut Buddhist University

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
248 ม.1 ถ.ศาลายา -นครชัยศรี ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ : 02 -444 - 6000

 

 

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอย่างเพียงพอ  สามารถสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดีทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการอ่าน  เขียน  แปลและฟังข่าวสารทางภาษาได้
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางภาษา  วรรณคดีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสารถในการใช้ภาษา  เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ทั้งในและ  นอกประเทศ
5. เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาระดับสูงขึ้นไป

ปรัชญาของหน่วยงาน

ปรัชญาของหน่วยงาน

"การเรียนรู้ภาษา คือการเรียนรู้มนุษย์"

วัตถุประสงค์ (2)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอย่างเพียงพอ  สามารถสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดีทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการอ่าน  เขียน  แปลและฟังข่าวสารทางภาษาได้
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางภาษา  วรรณคดีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสารถในการใช้ภาษา  เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ทั้งในและ  นอกประเทศ
5. เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาระดับสูงขึ้นไป

นโยบาย

นโยบายการบริหารงาน  9  ประการ

1. นโยบายด้านการพัฒนาความเป็นเลิศในทางวิชาการ

2. นโยบายด้านการปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

3. นโยบายด้านการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย

4. นโยบายด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการแก่สังคม

5. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

6. นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

7. นโยบายในเรื่องการบริหารศูนย์การศึกษาในส่วนภูมิภาค

8. นโยบายด้านการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

9. นโยบายในการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าในระยะสั้นของมหาวิทยาลัย